ژنتیک بخش چهارم ساخت پروتئین از روی ژن قسمت دوم

ژنتیک بخش چهارم ساخت پروتئین از روی ژن قسمت دوم

ژنتیک بخش چهارم ساخت پروتئین از روی ژن قسمت دوم

 در مبحث قبل دیدیم که ابتدا با رونویسی Transcription   از روی DNA ، یک اسید نوکلئیک تک رشته‌ای به نام mRNA یا RNA پیغامبر ایجاد می‌شود ، سپس mRNA تحت فرایند پیرایش Splicing قرار میگیرد و مناطقی از آن جدا می‌شود که اینترون نامیده میشود ، مناطق بافی مانده که اگزون نامیده میشوند دوباره به متصل هم شده و mRNA نهایی را ایجاد می‌کنند .

 حالا mRNA از هسته خارج شده و برای ساخت پروتئین از روی آن به سمت ریبوزوم می‌رود ، برای اتصال بهتر به ریبوزوم یک گوانین متیله شده به ابتدای آن اضافه می‌شود ( کلاهک Cup )  و تعدادی آدنین به انتهای آن اضافه میشود و حال آماده است که وارد شکاف ریبوزوم شود .

ساختار و عملکرد tRNA :

طبق آنچه در مباحث قبلی توضیح داده شد هر سه باز DNA  و پس از فرایند رونویسی هر سه باز mRNA  یک اسید آمینه خاص را کد خواهند کرد . این بازها در مورد mRNA  عبارتند از آدنین A ، اوراسیل  U ، گوانین G ، سیتوزین C  .

 کد AUG  مربوط به اسیدآمینه متیونین است که همیشه شروع کننده ساحت زنجیره پروتئین است ( البته همیشه هم بعدا حذف می‌شود )  .

هر یک از کدهای  UAG , UAA , UGA‌ کدهای پایان زنجیره اسیدآمینه هستند .

60 کد بقیه برای بقیه 19 اسید‌آمینه دیگر است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید .

این کدهای سه بازی mRNA اصطلاحا کدون نامیده می‌شوند .

https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/translation/a/the-genetic-code-discovery-and-properties

در این جدول 4x4 که هر یک از 16 خانه محتوی چهار کدون است و در مجموع 64 کدون.

در جدول ردیف عمودی سمت چپ مربوط به اولین حرف کدون است یعنی  ردیف افقی بالای جدول که روبروی U می‌باشد ، حرف اول تمام  16 کدون‌ چهار خانه ردیف اول افقی U   است.

ردیف افقی بالای جدول مربوط به حرف دوم کدون است ، یعنی زیر حرف U ، حرف دوم تمام چهار خانه و 16 کدون U می باشد .

ردیف عمودی سمت راست جدول مربوط به حرف سوم کدون است و به این ترتیب که کدون‌های چهرگانه هر خانه جدول حرف سوم‌شان چه باشد .

 در مقابل هر کدون هم ، اسیدآمینه‌ای که آن کدون باعث اضافه شدنش به زنجیره پروتئین می‌شود ، مشخص شده است . مثلا هر یک از 6 کدون CUU,CUC,CUA,CUG,UUA,UUG موجب اضافه شدن لوسین Leu  به زنجیره پروتئین می شود و یک کدون باعث اضافه شدن تریپتوفان Trp و یک کدون باعث اضافه شدن متیونین Met به  زنجیره پروتئین می‌شود و بقیه اسیدهای آمینه دو یا سه یا چهار حالت کدون دارند .

 چه مولکولی واسطه اضافه شدن یک اسیدآمینه خاص به هر کدون می‌شود ، این مولکول tRNA   یا  RNA حمل کننده است ، که یک مولکول صلیب مانند است ، دو بازو دو طرف دارد ، در یک طرف یک قسمت دارای آنتی‌کدون دارد که مکل بازهای کدون است و در طرف دیگر خود اختصاصا به اسید آمینه‌ای وصل میشود که مربوط به همان کدون است ، مثلا فرض کنید کدون GUU در mRNA  ، حالا یک tRNA  که در یک سر خود آنتی کدون CAA را دارد داریم که در سر مقابل خود به اسید آمینه والین Val وصل می‌شود .

 (یک نقش شبه آنزیمی برای RNA   که همانطور که قبلا گفتیم در ابتدای شروع حیات با ایجاد اشکال سه بعدی خود نقش آنزیم‌ها را هم بازی می‌کرده )

در سمت راست ساختار فضایی  tRNA و در سمت چپ شکل شماتیک یک tRNA   را مشاهده می‌کنید ، مولکول از یک تک رشته RNA ایجاد شده است . یکی از جالب‌ترین خواص RNA این است که اگر قسمت‌هایی با بازهای مکمل در مقابل هم قرار گیرند یک دورشته‌ای درست میکنند ، مثلا اگر در قسمتی از رشته   CGAUCA داشته باشیم و مثلا بیست باز جلوتر  UGAUCG داشته باشیم وقتی رشته روی هم تا میخورد توالی دوم که برعکس می‌شود و تبدیل به GCUAGU  می‌شود که مکمل توالی CGAUCA می‌شود و با هم یک بخش دو رشته‌ای درست می‌کنند ، همانطور که در هریک از چهار بازوی tRNA می‌بیند .

  این خاصیت می‌تواند باعث ایجاد اشکال سه بعدی شود و از همه مهمتر آن لوپی است که ته بازو می‌ماند ، و محل بسیار خوبی می شود برای اتصال در اشکال سه بعدی پروتئین‌های انزیمی و بخصوص در اینجا که ریبوزوم است .

 

ساخت پروتئین از روی mRNA : ترجمه Translation

 پس رشته mRNA وارد شکاف بین دو بخش ریبوزوم می‌شود ، اولین کدون مربوط به اسیدآمینه متیونین است ، tRNA حمل کنند متیونین که آنتی‌کدون مکمل  کدون متیونین را دارد ، از سر دارای آنتی‌کدون به کدون وصل شده ( البته با اثر آنزیمی ریبوزوم )  و بلافاصله بازوهای جانبی به ریبوزوم متصل میشوند و اسید امینه متیونین به عنوان اولین اسیدآمینه زنجیره پروتئین در کنار ریبوزوم می‌ماند ،

  حالا ریبوزوم بر روی رشته  mRNA  جلو می‌رود و اگر مثلا کدون بعدی  GUU  باشد ، tRNA  دارای آنتی‌کدون   CAA که اختصاصا اسیدآمینه والین به انتهای دیگر آن متصل است به  mRNA وصل شده و بازوهای جانبی به ریبوزوم متصل می‌شود ، حالا خاصیت آنزیمی ریبوزوم والین را به متیونین وصل میکند و حالا زنجیره پروتئین دو اسیدآمینه دارد .

 با جلو رفتن ریبوزوم بر روی mRNA بر فرض اینکه کدون سوم CGU  باشد ، tRNA  دارای آنتی کدون GCA  به آن متصل می‌شود که اخاصاصا اسید آمینه آرژنین به آن متصل است ، حال در حالیکه بازو‌های جانبی در حال اتصل به ریبوزوم و آرژنین ( اسیدآمینه سوم ) در حال اتصال به والین ( اسیدآمینه دوم ) می‌باشد ، tRNA   اولی جدا میشود و با جلو رفتن ریبوزوم و اتصال tRNA  چهارم به کدون چهارم و در حین اتصال اسید آمینه چهارم به سوم tRNA دوم جدا شده و به این ترتیب رشته پروتئین ساخته  می‌شود .

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Ribosome

 

 در تصویر فوق مشاهده می‌شود که آنتی‌کدون هر tRNA  با  خاصیت آنزیمی ریبوزوم به کدون مخصوص خود متصل و کل tRNA به ریبوزوم متصل می‌شود ، سپس با اثر آنزیمی ریبوزوم اتصال اسیدآمینه ای که حمل می‌کند به انتهای زنجیره پروتئینی انجام شده و زنجیره به این  tRNA  متصل می‌شود . همیشه دو tRNA به ریبوزوم متصل هستند که اثر آنزیمی ریبوزوم ، اسید آمینه قبلی انتهای زنجیره پروتئینی را به اسیدآمینه جدیدتر وصل می‌کند و یک tRNA در حال جدا شدن ، یعنی در محل پروتئین سازی دو سایت اتصال tRNA و یک سایت جدا کردن آن وجود دارد .

 

ساختار mRNA  قابل ترجمه :

البته طبق معمول قرآیندها خیلی پیچیده‌تر از این توضیحات مختصر است ، در واقع mRNA آماده ترجمه به پروتئین به ترتیب دارای بخش‌های زیر است :

1-   در سر 5 یک کلاهک دارد که باعث چسبندگی آن به قسمت صحیح ریبوزوم  می‌شود

2-    یک قسمت غیر فابل ترجمه UTR5’   دارد که مدتی ریبوزوم روی آن حرکت کرده و پایدار می شود

3-    سپس کد استارت که کدون اسیدآمینه متیونین است

4-    کدون‌هایی که باید به پروتئین ترجمه شوند

5-    کد پایان

6-    قسمت غیرقابل ترجمه  UTR3’

7-   یک دم با تعداد زیاد A پشت سر هم که برای عدم پیچ خوردگی رشته لازم است .

 

ریبوزوم :

قدمت ساختار ریبوزوم به اولین اشکال حیات بر‌می‌گردد ، قاعدتا اولین ریبوزوم‌ها کلاف‌هایی از RNA   بودند که همچون tRNA خواص شبه آنزیمی داشتند و با پیشرفت تدریجی  پروتئین‌ها و خواص بسیار بالاتر آنها به عنوان ایجاد کننده اشکال سه بعدی چفت شونده  با سایر مولکول‌ها ، به تدیج بخش‌های بیشتری از ریبوزوم پروتئینی شد . امروزه اشکال اولیه حیات و ریبوزوم کلا تشکیل شده از RNA را نداریم چون اشکال جدیدتر دارای پروتئین به قدری موفق عمل می‌کردند که تمام اشکال اولیه حیات را از دور خارج کردند . اما هرچه به سمت اشکال ساده‌تر و قدیمی‌تر باکتری‌ها می‌رویم میزان RNA  ریبوزوم بیشتر می‌شود . RNA ریبوزومی را rRNA  نامیده‌اند .

و جالب اینکه در تمام گیاهان و حیوانات دقیقا همین 20 اسید آمینه و tRNA و ریبوزوم را داریم .

 به این ترتیب انواع RNA روند پروتئن سازی عبارتند از  RNA پیغامبر یا mRNA  و  RNA حمل کننده یا  tRNA  و RNA  ریبوزومی  rRNA  .

https://www.javatpoint.com/ribosomes-definition

همانطور که ملاحظه می‌شود ریبوزوم دو زیر واحد بزرگتر یا 60S و کوچکتر یا  40S  ( در باکتری‌ها و موجودات بدون هسته 50S,30S )  دارد ،  یک طرف کل مجموعه سایت پروتئین‌سازی است و شیاری دارد که mRNA  داخل آن قرار می‌گیرد و سه سایت برای tRNA  دارد . سومی سایت A ( Aminoacid ) است یعنی جدیدترین tRNA  که حامل اسیدآمینه است در انجا متصل شده ، در سایت دوم P ( Peptide ) ،  tRNA وجود دارد که زنجیره پروتئینی یعنی پپتید به آن وصل است و سایت سوم سایت جدا شدن و خروج E ( Exit ) tRNA است ، با جلو رفتن ریبوزوم بر روی mRNA  ، اسیدآمینه tRNA جایگاه A به زنجیره پروتئینی وصل و tRNA به جایگاه P منتقل شده و با انتقال زنجیره پروتئینی به بعدی و آزاد شدنش به جایگاه E  رفته و با جدا شدن آنتی کدون از کدون  از ریبوزوم هم جدا و آزاد می‌شود .

 به این نکته توجه شود که در حیات هیچ  اتصال یا جداشدنی به صورت خودبخودی و مثل واکنش شیمیایی عادی تحت اثر گرادیان غلظت و پایداری صورت نمیگرد ، بلکه به علت نیاز به سرعت بالا ، هر اتصال یا جداشدن به فرآیند آنزیمی نیاز دارد ، یعنی چفت شدگی سه بعدی مولکول‌ها به آنزیم و اتصال دو مولکول به هم یا جداشدن دو مولکول یا برش یک مولکول توسط تغییر شکل سه بعدی آنزیم .

 در قبل در سیتوپلاسم اسید آمینه اختصاصی هر tRNA توسط یک آنزیم به آن متصل شده و ریبوزوم هم با سایت‌های آنزیمی متعدد خود کدون را به آنتی‌کدون وصل و بعد جدا می‌کند و اسید‌امینه را به زنجیره متصل می‌کند ، البته این موضوع را هم داریم که در مولکول‌های حیاتی با اتصال در یک بخش دچار تغییر شکل و عملکرد در بخش دیگر می‌شوند . مثلا ممکن است جدا شدن اسیدآمینه از یک انتهای  tRNA با تغییر شکل موجب چرخش آنتی‌کدون و جدا شدن آن از کدون شود .

  فرآیند پروتئین سازی تقریبا با سرعت اضافه شدن 20 تا 30 اسید آمینه در هر ثانیه صورت می‌گیرد .  گاها  ممکن است چند ریبوزوم با فاصله بر روی یک رشته mRNA در حال حرکت باشند . طبق معمول حیات تمام مولکول‌های حیاتی  دائم تخریب و ساخته میشود ،  ریبوزوم عمری حدود 6 ساعته دارد و در سلول به صورت دائم با سرعت 10 تا 100 ریبوزوم در ثانیه ساخته می‌شوند . سلول ‌های انسانی بین صدهزار تا میلیون‌ها ریبوزوم دارند.

 

شبکه آندوپلاسمیک :

 

شبکه یا رتیناکولوم آندوپلاسمیک  endoplasmic retinaculum مجموعه‌ای از مجاری و فضاهای داخل سیتوپلاسم است که محل به بلوغ رسیدن پروتئین است .

 یک غشاء با پیچ‌خوردگی های بسیار زیاد است که از غشاء هسته منشاء گرفته است و در باکتری‌های بدون هسته وجود ندارد . در بخشی از آن ریبوزوم‌های فراوانی که به جدار آن چسبیده‌اند و در زیر میکروسکوپ عادی هریک به شکل نفطه هستند باعث نامگذاری به نام شبکه اندوپلاسمیک خشن rough شده‌است و بخش بدون ریبوزوم بخش صاف smooth  نامیده میشود که در سوخت و ساز چربی دخالت دارد .

بعضی ریبوزوم‌ها در سیتوپلاسم پروتئین می‌سازند اما عموما به جدار شبکه آندوپلاسمیک چسبیده‌اند طوریکه بخش بزرگ به سمت فضای داخل شبکه است و پروتئین ایجاد شده به داخل شبکه آزاد می‌شود .

 مراحل مختلفی از تغییرات لازم است تا رشته پروتئنی بالغ و عملیاتی شود که تغییرات پس از ترجمه نامیده می‌شود  Post Translation Modification PMT، ثابت‌ترین این تغییرات عبارتند از : جداشدن  بخشی از ابتدای آن که به نام سیگنال پپتید نامیده میشود و پروتئین را در مسیر بالغ mature شدن هدایت می‌کند . دوم اینکه رشته پروتئین باید به شکل درست روی خود تا بخورد تا اشکال سه بعدی درست ایجاد کند  این کار توسط پروتئین‌های کمکی به نام چاپرون Chaperone  صورت می‌گیرد  و اتفاق دیگری که اغلب رخ می‌دهد اضافه شدن گروه‌های مختلف متیل و استیل و غیره می‌باشد .

 در نهایت پروتئین‌ها ممکن است برای استفتده سلول در شبکه بمانند یا وارد سیتوپلاسم شوند ، ممکن است وارد سیستم دیگری به نام شبکه گلژی شده و پک شده و از سلول ترشح شوند و در نهایت اگر مسیر درست را طی نکرده و یا بدون استفاده باشند یگ گروه یوبی‌کوئین به آن متصل و برای تخریب به سمت پروتئوزوم جذب میشود .